Lädeorden

Ordens tillkomst

Den 11/12 1948 invigdes Lädestugan, Morakamraternas raststuga belägen en mil nordväst om Mora. Initiativtagaren till förvärvet av stugan och ”byggherre” var dåvarande ordföranden i IFK, Helmer Landeck.

Vid invigningen av stugan ville IFK-styrelsen till Landeck överlämna en utmärkelse av något slag. IFK-kassören Fridolf Heimer kom då på idén att låta tillverka ett emblem som hade ett ordensliknande utseende. Detta fick form av en fyruddig stjärna samt försedd med en kedja för att kunna bäras om halsen. På var och en av uddarna i stjärnan graverades en bokstav L-Ä-D-E samt årtalet. I centrum av stjärnan anbragtes IFK märket i blåvit emalj. På detta sätt tillkom ordenstecknet, som tilldelades Helmer Landeck.

Denna utmärkelse uppskattade Landeck högre än alla tidigare av honom mottagna, mest kanske för att han var ensam innehavare av denna ”orden” med nummer 1. Då Fritz Fredriksson år 1950 lämnade IFK-styrelsen efter många års troget arbete, tillfrågades Landeck av styrelsen, om han hade något emot att även Fredriksson fick Lädeorden. Därmed blev Fritz Fredriksson ”Riddaren nr 2”.

År 1951 lämnade Gustaf Pettersson styrelsen efter flera tiotal års ledamotskap. På förslag av styrelsen och sedan de båda förutvarande riddarna godkänt förslaget, dubbades Gustaf Pettersson till ”Riddaren nr 3”. I och med 3:e riddarens tillkomst blev Lädeorden en institution och ett ordenssällskap. Sedan dröjde det ända till år 1957 innan sällskapet utökades. Den 5 maj dubbades nämligen IFK-ordföranden Ernfrid Lagborg efter mer än 30 års arbete i idrottens tjänst till ”Riddaren nr 4”.

1958 den 4 juli dubbades IFK-kassören Fridolf Heimer till ”riddaren nr 5.” Liksom förutvarande riddarna hade Heimer cirka 30 arbetsår som arbetsledare och innehavare av framskjutna poster inom styrelsen och idrottsorganisationen. Både 4:e och 5:e riddarna hade styrelsen kommit med förslaget till förutvarande riddarna, vilka enhälligt bifallit framställningarna.

Senare tillkomna riddare har invalts på förslag av Lädeordens egna medlemmar. Lädetecknet och ordensskapet är egentligen Fridolf Heimers idé. Vad som förestavat Heimer är berättelsen om Kung Arturs hov och riddarna kring runda bordet. Denna berättelse går tillbaka till 11- och 1200 talet.

  • Till riddare av Lädeorden kan endast den bli, som under mycket lång tid på ett förtjänstfullt sätt ägnat tid och krafter åt idrottsarbete inom IFK Mora.
  • Antalet i livet varande riddare må ej överstiga 7.
  • Som självskriven president skall den äldste riddaren fungera, det vill säga den med lägsta numret.
  • Riddartecknet skall bäras vid högtidliga idrottstillfällen såsom jubiléer och liknande.

Nedtecknat av: Ragnar Lannerbro

STADGAR

För Lädeorden, som bildades den 11 december 1948, är en ideellt fristående hedersorganisation inom IFK Mora. 

§ 1 Syfte och ändamål

Lädeordens syfte är att främja samhörigheten mellan äldre och yngre inom IFK Mora idrottsallians klubbar och verka för deras bästa i en kamratlig gemenskap i enlighet med IFK, s stadgade ändamål att bevara och vidarebefordra IFK, s-traditioner.

§ 2 Medlemskap

Lädeordern består av 7 riddare. (medlemmar) För riddarskap i Lädeorden krävs, mångåriga och förtjänstfulla ideella insatser inom IFK:s styrelse, klubbar eller Vasaloppets organisation och styrelse. Det är Lädeorderns exklusivitet att utse ny riddare (medlem) när sådant tillfälle uppstår. Beslutet skall vara enhälligt och följas av en skriftlig motivering. Förslag kan, förutom från riddarna själva, komma från IFK Mora idrottsallians styrelse.

§3 Dubbning

Dubbning av ny riddare skall vara högtidlig med följande ordalydelse; Jag dubbar Dig till riddare nr…… av den exklusiva Lädeordern och som ett tecken på din värdighet hänger jag detta ordenstecken nr;….. om din hals. Ceremonin leds av ordens president.

Det numrerade riddartecknet är det officiella beviset på riddarskap i Lädeorden .

I samband med dubbning av ny riddare överlämnas det numrerade riddartecknet samt en tavla med porträtt av riddarna.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

En riddare i Lädeorden är hedersmedlem i IFK Mora vilket innebär ständig medlem. Lädeordens riddare, kan inbjudas, och har fri rätt att bevista medlemsklubbarnas olika arrangemang. Riddare, som så önskar, skall ha rätt att ta del av protokoll i akt och mening för att aktivt kunna följa och vara väl insatta i alliansens och föreningarnas verksamheter. Riddartecknet skall bäras vid högtidliga idrottstillfällen och vid dubbningsceremonier samt vid årsmötet. Vid riddarskapets upphörande skall riddartecknet och tavlan återlämnas.

§ 5 Årsmöte

Lädeordens årsmöte skall hållas i nära anslutning till det datum, den 11 december, då orden bildades. Årsmötet skall ha en festlig inramning

§ 6 Verksamhet

Lädeorden leds av den riddare med det lägsta ordningsnumret eller enligt överenskommelse mellan riddarna. Lädeorden skall varje år utdela ett stipendium till en framgångsrik idrottsutövare och diplom till ledare som gjort förtjänstfulla insatser inom IFK Mora Idrottsallians klubbar. Lädeorden kan också dela ut särskilda stipendier till idrottsutövare och ledare om Lädeorden vill och har möjlighet till det.

§ 7 Stadgar

Dessa stadgar har fastställts av Lädordens årsmöte den 9 december 2012 och har tillstyrkts av IFK Mora idrottsallians styrelse, den 24/10 2012.

Riddare av Lädeorden

Nuvarande:

Orden 1. Medlemsnummer: 25. Bo Thunberg 2017
Orden 2. Medlemsnummer: 23. Marianne Karlsson-Eriksson 2013
Orden 3. Medlemsnummer: 20. Hans Eriksson 2004
Orden 4. Medlemsnummer: 22. Anders Romson 2012
Orden 5. Medlemsnummer: 24. Ulf Hållmarker 2014
Orden 6. Medlemsnummer: 26. Agneta de Besche 2018
Orden 7. Medlemsnummer: 21. Olle Andersson 2006

Tidigare riddare:

Medlemsnummer

1. Helmer Landeck 1948-1972
2. Fritz Fredriksson 1950-1771
3. Gustaf Pettersson 1951-1980
4. Ernfrid Lagborg 1957-1962
5. Fridolf Heimer 1958-1979
6. Harald Nyström 1961-1976
7. Nils Baklund 1961-1971
8. Nils Karlsson 1964-2012
9. Rune Andersson 1975-1983
10. Beng-Allan Hellström 1975-1996
11. Ragnar Lannerbro 1976-2000
12. Arne Markstedt 1976-1996
13. Alvar Hedenström 1981-1992
14. Folke Hedenmark 1981-2004
15. Einar Back 1983-2006
16. Tore Frost 1993-2014
17. Eivin Johanson 1997-2013
18. Erik Eriksson 1997-2018
19. Arne Andersson 2001-2017

Lädeordens stipendiefond

Lädeordens riddare lämnar vid varje årsmöte 50 kr till en fond. Ur denna fond utbetalas från och med 2003 två stipendier, på 1000 kr jämte ett diplom. Det ena till en ledare och det andra till en aktiv.

Mottagaren skall ha visat prov på gott ledarskap och tillika ett mångårigt och oegennyttigt arbete inom IFK Mora.

Stipendiater

1984 Edvin Persson
1986 Ann-Marie Hansson
1987 Bälter Sven Larsson
1989 Lars Erik Back
1990 Bror Stenkvist
1992 Bo Backlund
1994 Bud Gunnar Andersson
1996 Djos Hans Mattsson
1997 Linnea Eriksson Matsson
1998 Bengt Grannsjö
1999 Marianne Karlsson
2000 Karl-Erik Andersson
2001 Monica Olsson
2002 Björn Bettner
2003 Elin Ek
2004 Hans Olsson
2005 Eva Svensson
2006 Martin Johansson
2007 Helene Söderlund
2008 Katarina Svahn
2009 Calle Halfvarsson
2010 Anna Haag
2011 Erik Smedhs
2012 Daniel Svensson
2013 Sofia Bleckur
2014 Sara Wadman
2015 Stina Nilsson
2016 Magdalena Olsson
2017 Fanny Axelsson
2018 Linus Rapp och Andrey Lamov
2019 Anna Dyvik och Stina Nilsson
2020 Sofia Byhlinder

Förtjänstdiplom

2003 Bo Larsson
2004 Ingrid och Olle Andersson
2005 Arne Sparr
2006 Lars Ambrosiusson
2007 Per och Marie Rapp
2008 Christer Allerhed
2009 Lennart Sticko
2010 Stefan Andersson
2011 Evert Persson
2012 Anders Öberg, Ulf Hållmarker och Sven von Holst
2013 Elisabeth Hjertqvist-Johansson, Marie Rapp, Anders Johansson och Håkan Hallberg
2014 Anna Bleckur 
2015 Mathias Jones
2016 Agnetha Blomqvist Grannas och Carina Engberg
2017 Bo Thunberg
2018 Tomas Bredberg och Lars-Åke Hansson
2019 Per Holm
2020 Lars ”Ampe” Ambrosiusson och Anders Claesson